Üdvözli Önt a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulat!

Tatabányai Többcélú Kistérség Társulási Megállapodása

A Tatabányai kistérség önkormányzatai – a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §‑a, illetve a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján – a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása és az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében – a képviselő testületek döntése alapján társulási megállapodást kötnek.

A Tatabányai Többcélú Kistérség Társulás jogutódja a Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulásnak.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 10/G.§ (1) alapján a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A megállapodás 3.) pontjában felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre határozatlan időre. A többcélú kistérségi társulás nem költségvetési szervként működik, azonban gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társuló önkormányzatok vállalják, hogy a megállapodáson alapuló együttműködést a megállapodás aláírásának napjától kezdődően legalább 3 évre szólóan fenntartják.

2.) A Társulás neve: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás. Rövidítése: TTT. A Társulás tagja a kistérséghez tartozó összes önkormányzat.

3.) A Társulás székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6. szám.
A Társulás tagjai, azok székhelye és lakosságszáma:
(lakosságszámokat az 1. számú függelék tartalmazza)

 • Gyermely Község Önkormányzata (2821 Gyermely, Petőfi tér 1.)
 • Héreg Község Önkormányzata (2832 Héreg, Fő u. 84.)
 • Környe Község Önkormányzata (2851 Környe, Alkotmány u. 2.)
 • Szárliget Község Önkormányzata (2067 Szárliget, István u. 49.)
 • Szomor Község Önkormányzata (2822 Szomor, Vörösmarty u. 3.)
 • Tarján Község Önkormányzat (2831 Tarján, Rákóczi F. u. 39.)
 • Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
 • Várgesztes Község Önkormányzata (2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.)
 • Vértessomló Község Önkormányzata (2823 Vértessomló, Rákóczi u. 63.)
 • Vértesszőlős Község Önkormányzata (2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.)

4.) A Társulás működési területe: 3.) pontban szereplő települési önkormányzatok közigazgatási területe.

5.) A Társulás bélyegzője: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a ttt rövidítéssel.

6.) A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal látja el.

7.) A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettesei, mindnyájuk akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott tag látja el.

8.) A Társulás vagyonát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9.) A Társulási Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik.

II.

MIKRO-TÁRSULÁS

1.) A Társulás egyes tagjai – a Társuláson belül – a Társulás feladatai célzott ellátása érdekében mikro-társulást hozhatnak létre.

2.) A mikro-társulás létrehozására vonatkozó megállapodást véleményezésre a Társulási Tanács elé kell terjeszteni.

3.) A mikro-társulás elsődlegesen az egymással szomszédos települések lakosságának alapellátását biztosítja.

4.) A mikro-társulás működésének szabályait, az ellátandó feladatokat a társulásban résztvevők külön megállapodásban szabályozzák, azonban a mikro-társulás része a többcélú társulási rendszernek.

5.) Várgesztes és Vértessomló Község Önkormányzata a Társulás keretein belül iskola és óvodafenntartó társulást működtet.

Az iskolafenntartó társulás neve: Vértessomló – Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás

címe: 2823 Vértessomló, Rákóczi u. 63.

6.) Tarján Község Önkormányzata a Társulás keretein belül iskolafenntartó társulást működtet; Héreg Község és Vértestolna Község Önkormányzatával közös általános iskola fenntartásáról gondoskodik.

Az iskolafenntartó társulás neve: Tarján – Vértestolna – Héreg Intézményfenntartó Társulás

címe: 2831 Tarján, Rákóczi F. út 39.

7.) Tarján Község Önkormányzata a Társulás keretein belül óvodafenntartó társulást működtet; Héreg Község és Vértestolna Község Önkormányzatával közös óvoda fenntartásáról gondoskodik.

Az óvodafenntartó társulás neve: Tarján – Vértestolna – Héreg Óvodafenntartó Társulás

címe: 2831 Tarján, Rákóczi F. út 39.

8.) Gyermely Község Önkormányzata a Társulás keretein belül intézményfenntartó társulást működtet; Máriahalom Község Önkormányzatával közös óvoda és általános iskola fenntartásáról gondoskodik.

Az intézményfenntartó társulás neve: Gyermely-Máriahalom Közoktatási Intézményi Társulás

címe: 2821 Gyermely, Petőfi tér 1.

9.) Gyermely és Szomor Község Önkormányzata egészségügyi társulás keretében védőnői és háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvos és fizikoterápiás szolgálatot lát el.

10.) Várgesztes és Vértessomló Község Önkormányzata egészségügyi társulás keretében védőnői és háziorvosi szolgálatot lát el.

11.) Tarján és Héreg Község Önkormányzata egészségügyi társulás keretében védőnői és háziorvosi szolgálatot lát el.

III.

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI

1.) A Társulás az alábbi térségi feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodik:

a. oktatás és nevelés;

b. közművelődési, közgyűjteményi tevékenység;

c. sport;

d. egészségügyi és szociális ellátás;

e. gyermek-és ifjúságvédelem;

f. területfejlesztés;

g. igazgatási feladatok (építésügyi, honvédelmi hatósági, szabálysértési hatósági, belső ellenőrzési);

h. mozgókönyvtári feladatok.

2.) A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.

3.) A térségi feladat- és hatásköröket részben a székhely település önkormányzatának hivatala mint munkaszervezet útján, részben a székhely település intézményei útján biztosítja a társulás.

IV.

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

Közoktatási feladatok

A Társulás:

1.) Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekeket a Kt. 121.§ 29. pontjának megfelelően, ehhez utazó gyógypedagógusi szolgálatot alakít ki a megfelelő számú szakember biztosításával.

2.) Az alábbi szakszolgálati ellátásokat nyújtja megfelelő számú szakember biztosításával:

- Nevelési tanácsadás

- Logopédiai ellátás

- Iskolaérettségi vizsgálatok, prevenciós szűrések, szakvélemény készítése

- Gyógytestnevelés ellátása

3.) Összehangolja a feladatokat az alapfokú művészetoktatás területén.

4.) Összehangolja a nemzetiségi, kisebbségi oktatást.

5.) Az alábbi közös munkaközösségeket működteti:

- Óvodavezetői

- Általános iskolai igazgatói

- Gyermek és ifjúságvédelmi felelősi

- Fejlesztő pedagógusi

- Tantárgyi, szakmai

6.) Szakmai napokat szervez.

7.) Tanulmányi versenyeket szervez.

8.) Összehangolja az alábbi szabadidős és sporttevékenységeket:

- Tanterv szerinti úszásoktatást

- Gyermek- Ifjúsági- és Cseretáboroztatást

- Diákolimpiai versenyeket

- Iskolai és diáksport jellegű rendezvényeket

- Oktatást kiegészítő létesítmények jobb kihasználását

9.) Információs hálózatot működtet.

10.) A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat működtet.

11.) Egységes mérési-értékelési rendszert dolgoz ki.

12.) Elemzi a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

13.) Ellenőrzi, méri és értékeli a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét.

14.) Közös pályázatokat készít.

15.) Kistérségi közoktatási – nevelési adatbázist hoz létre.

16.) Összehangolja a külkapcsolatokat.

A Társulás és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a kistérségi szintű logopédiai ellátásról és a gyógytestnevelési feladatokról külön megállapodásban rendelkeznek.

Közművelődési feladatok

A Társulás:

1.) Szervezi és koordinálja a kistérség településeinek környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Segíti a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.

2.) Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére.

3.) Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és segíti a művészeti, valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetését.

4.) Kiemelt figyelmet fordít a közművelődési, kulturális értékek megőrzésére, közkinccsé tételére. Ennek érdekében a kistérségi településeken kiállításokat szervez, elősegíti azok vándorlását.

5.) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés feltételeinek és színvonalának javítását.

6.) Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre.

Közgyűjteményi feladatok

A Társulás:

1.) Segíti a települési gyűjtemények folyamatos fejlesztését, feltárását, gondozását.

2.) Folyamatosan gyarapítja a könyvtárak állományát és növeli a szolgáltatás színvonalát és volumenét.

3.) Szervezi a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserét.

4.) Folyamatos tájékoztatást ad az ellátó könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól.

Sport feladatok

A Társulás:

1.) Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait szolgáló létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

2.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést.

3.) Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén.

4.) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.

5.) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.

6.) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére.

7.) Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő önkormányzati feladatokban.

Egészségügyi ellátás

A Társulás:

1.) Megvizsgálja a megfigyelő rendszer fenntartásának, illetve működtetésének lehetőségét, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében.

2.) Lehetőség szerint a térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyeletet hoz létre, illetve működtet.

3.) Kezdeményezi a térségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottság működtetését.

4.) Megszervezi a térségben a népegészségügyi program által megszabott szűrővizsgálatokat.

5.) Információs hálózatot hoz létre, mely a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatoknak, az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

6.) Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban résztvevő önkormányzatoknak a pályázat elkészítését.

7.) Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára.

8.) Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében.

Szociális ellátás

A Társulás:

1.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységeket és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

2.) Vizsgálja az egyes szociális alap- és szakosított ellátásokra közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségét.

3.) A tagok támogatásával a Társulás székhelye, a társulás működési területén a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonába elhelyezési lehetőséget biztosít a társult önkormányzatok részére.

4.) A tagok támogatásával a Hajléktalanokat Ellátó Intézmények tevékenységét kiterjeszti a Társulás területére.

5.) Megvizsgálja a Társulás területén a házi gondozás közös működésének lehetőségét.

6.) Kistérségi szinten lehetőséget biztosít a jelzőrendszeres gondozásba való bekapcsolódásra.

7.) A tagok támogatásával kiterjeszti a kistérségben a családsegítő központok tevékenységét a Társulás területére.

8.) A szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.

9.) Igény szerint ellátja a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

10.) Szervezi a Társulás tagjai, intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését.

11.) Egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták elintézésében.

12.) A Társulás Tanácsa 36/2007. (VI. 28.) sz. határozatával elfogadta, hogy jogutódként 2007. július 1-től átveszi Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmények – a 237/2006.(XI. 30.) Kgy. számú határozatával elfogadott alapító okirat szerinti feladatok ellátásával – fenntartását és működtetését.

Gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok

A Társulás:

1.) Összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelemi munkát és a fejlesztéseket.

2.) A tagok támogatásával a Társulás székhelye feladat-ellátási körzetét kiterjeszti, s a társult önkormányzatok részére az alábbi gyermekjóléti ellátásokat biztosítja:

- Gyermekjóléti szolgálat

- Gyermekek bölcsődei ellátása

- Gyermekek és családok átmeneti gondozása

3.) Gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be.

4.) Szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek-és ifjúságvédelmi szakemberei számára.

Területfejlesztés

A Társulás:

1.) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.

2.) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

3.) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.

4.) A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatosan.

5.) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására.

6.) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve a regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

7.) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és a fejlesztési programok megvalósításában.

8.) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.

9.) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

10.) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

11.) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.

12.) Pályázatot nyújthat be a kistérségi fejlesztéshez kapcsolódó források igényléséhez.

Építésügyi igazgatás

A Társulás:

1.) Folyamatosan vezeti és felfekteti az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges, a 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti építésügyi hatósági nyilvántartásokat.

2.) Elrendeli az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról szóló 40/1997.(XII. 21.) KPM rendelet szerinti építésügyi hatósági kötelezéseket, melyek nem tartoznak a kiemelt építésügyi hatósági jogkörbe.

3.) Elbírálja az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII. 29.) KPM rendelet szerint az építési engedélyhez nem kötött építési munkával járó, illetve építési munkával nem járó építmény rendeltetésének megváltoztatására irányuló kérelmeket.

4.) Elvégzi az építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól szóló 47/1997.(XII. 29.) KPM rendelet szerinti hatósági ellenőrzéseket.

Belső ellenőrzés

1.) A Társulás ellátja a társult önkormányzatoknál az alábbi belső ellenőri feladatokat:

- az éves költségvetési javaslat, a végrehajtásról szóló féléves, éves beszámoló tervezetének megalapozottságáról véleményt nyilvánít, megbízhatóságát vizsgálja.

- ellenőrzi a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételek, vagyonváltozások alakulására,

- a hitelfelvételek indokainak és megalapozottságának vizsgálata,

- a jogszabályok, az önkormányzati határozatok, a pénzkezelési szabályzat, más szabályzatok és belső utasítások megtartásának ellenőrzése, a bizonylati és okmányfegyelem megtartásának ellenőrzése,

- a szabályszerű és ésszerű gazdálkodás érdekében véleményt nyilvánít az önkormányzat gazdálkodásáról, annak hatékonyságáról,

- ellenőrzi az önkormányzati tulajdon védelmének rendjét, szervezettségét, hatékonyságát,

- meghatározott tevékenységek ellátásának hatékonyságát, fejlesztésének tervszerűségét és gazdaságosságát, a működés és gazdálkodás szervezettségét.

2.) A társulás tagjai megállapodnak, hogy az 1.) pontban foglaltak ellátására egy fő belső ellenőr köztisztviselőt közösen foglalkoztatnak. A köztisztviselő alkalmazásának feltétele, hogy rendelkezzen a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló Ber. 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben előírt képesítéssel.

3.) A társulás tagjai megállapodnak, hogy a közösen foglalkoztatott belső ellenőr köztisztviselő felett a munkáltatói jogokat Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője gyakorolja az Ötv. 36.§ (2) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint, de a köztisztviselő kinevezése és felmentése esetén a Ttv. 8. § (2) bekezdésére tekintettel a társult községi önkormányzatok polgármestereinek véleményét előzetesen ki kell kérni.

4.) A Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének, illetőleg jegyzőjének a Társulással kapcsolatban hozott döntéseiről a társult képviselő-testületeket tájékoztatni kell.

5.) A belső ellenőr tevékenységét a társult képviselő-testületek által meghatározott éves munkaterv alapján végzi. A munkatervben szereplő feladatok elvégzésének ütemezését a társult községek jegyzői Tatabánya Megyei Jogú Város jegyzőjével egyeztetik.

6.) A belső ellenőr megállapításait jelentésbe foglalja.

7.) A belső ellenőr jelentését különösen az alábbi szempontokra figyelemmel készíti el:

- a gazdálkodást folyamatában vizsgálja,

- a jogszabálysértések, egyéb hibák, hiányosságok mellett rámutat azok okaira és következményeire,

- pontosan hivatkozik a megsértett jogszabályra, szabályzatra, stb.,

- megteszi a szükséges javaslatot,

- indokolt esetben hibajegyzéket mellékel.

8.) A belső ellenőr részére az egyes önkormányzatoknál a jegyző folyamatosan, helyben biztosítja munkája elvégzésének feltételeit.

9.) A Társulás munkájáról a megállapodó képviselő-testületek tájékoztatást kérhetnek.

10.) A közösen foglalkoztatott belső ellenőr által készített anyagokat, jelentéseket és jegyzőkönyveket bizalmasan kell kezelni, azok nem nyilvánosak. Biztosítani kell, hogy a társult tagok saját ellenőrzési anyagai felett kizárólagosan saját maguk rendelkezhessenek.

11.) Az 5. sz. függelék tartalmazza a társult önkormányzatok intézményeit, ahol a belső ellenőrzést ellátjuk. Mindezek 2007. évtől Környe község intézményeivel (3 db) egészülnek ki.

12.) A társult tagok közösen kijelentik, hogy a belső ellenőrzési vezető személyének vonatkozásában elfogadják Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának belső ellenőrzési vezetőjét.

13.) A belső ellenőrzési vezető az éves összefoglaló jelentést, a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően készíti el, illetve megismerteti a Társulással.

A kistérségi szintű belső ellenőrzési feladat-ellátásról külön megállapodás rendelkezik.

Honvédelmi hatósági igazgatás

A Társulás:

1.) A honvédelemről szóló 1993. évi CV. tv. és a végrehajtási rendeleteiben, valamint a polgármesterek, illetve jegyzők részére meghatározott honvédelmi (katonai igazgatási) feladatokat döntésre előkészíti, végrehajtását megszervezi, a polgármesterek, illetve jegyzők által esetenként adott, e feladatokkal összefüggő konkrét feladatok végrehajtását előkészíti.

Szabálysértési Hatósági Igazgatás

1.) A Társulás vállalja, hogy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendeletben foglalt feladat- és hatásköröket szakszerűen ellátja.

Mozgókönyvtári feladatok

1.) A Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely biztosítását vállaló települési önkormányzatok számára biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat.

2.) A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok a József Attila Megyei Könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatásokat.

3.) A Társulás szerződést köt a szolgáltatóval.

4.) A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.

5.) A Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a szolgáltató és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről."

V.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

A tagsági jogviszony létrejötte és megszűnése

1.) A Társulás a kistérségi önkormányzatok önkéntes akarat elhatározásán alapuló megállapodás szerint működik.

2.) A Társulásban résztvevő települések Önkormányzati Képviselő-testületei határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.

3.) A Társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-testületének mindegyike minősített többséggel meghozott határozata szükséges a társulási megállapodás:

- jóváhagyásához,

- módosításához,

- megszűntetéséhez,

- év közbeni felmondásához, valamint

a Társuláshoz történő csatlakozáshoz.

4.) A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. Az erre vonatkozó döntést az érintett tagönkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

5.) A társulási megállapodás módosítását, megszűntetését és felmondását bármelyik tag kezdeményezheti, a kezdeményezésről a társulás tagjainak 60 napon belül kell dönteni.

6.) A társulási tagság megszűnik, ha

- a település megszűnik, összeolvad, vagy egyesül,

- a tagok kimondják a Társulás megszűnését, és azt a Társulást képező települések képviselő-testületei határozatba foglalják.

Kizárás esetén, a társulási tagság megszűnésére akkor kerülhet sor, ha valamely tag elmulasztja a megállapodásban megállapított összeg befizetését, és a késedelem meghaladja a hat havi időtartamot.

7.) Nem szűntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

8.) Kiválás és kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak akkor tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását.

A társulás tagnyilvántartása

1.) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának is alapja.

2.) A megállapodás 2. számú mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét,

- a belépés időpontját,

- a befizetendő évi összeget,

- a tagság megszűnésének időpontját,

- a szavazati jogosultságot és mértékét.

3.) A tagnyilvántartást a társulás titkára vezeti.

A tagok részvétele a társulás munkájában

1.) A tagok a Társulásban tagsági jogaikat – a belépés-kilépés, módosítás kivételével – képviselőjükön keresztül gyakorolják.

2.) A tagok képviselői a települési tagönkormányzatok polgármesterei.

3.) Szavazni a polgármester, az őt általános jogkörrel helyettesítő alpolgármester, illetve akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület meghatalmazott tagja jogosult.

4.) A polgármester évente legalább két alkalommal beszámol a képviselő-testületének a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A Társulás szervei

1.) A Társulás szervei:

- Társulási Tanács

- Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

- Eseti Munkabizottság

- Társulási mikro bizottság

A Társulás tisztségviselői:

- Elnök

- Elnökhelyettesek

- Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság Elnöke

- Munkaszervezet vezetője

- Titkár

2.) A Kistérségi Területfejlesztési Tanács működésére a területfejlesztési törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

Társulási Tanács

1.) A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács, amely jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben dönteni.

2.) A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanácsban külön megbízás, illetve felhatalmazás nélkül az adott település képviselő-testületének alpolgármestere jár el. A helyettesként eljáró alpolgármester jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A Tanács tagja a mindenkori polgármester, saját és az alpolgármester egy időben történő akadályoztatása esetén meghatalmazással, képviselettel az adott település képviselő-testületének tagját megbízhatja. A meghatalmazás teljes körű, és részleges körű lehet. A részleges meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

3.) Tanácskozási joggal a tagönkormányzat delegáltjaként más, az adott ügyben szakértelemmel rendelkező személy is rész vehet az ülésen.

Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság

A Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság a Társulási Tanács és a Társulás általános ellenőrző szerve, amely a gazdálkodás jogszerűségét ellenőrzi. 3 főből áll, tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai közül titkos szavazással.

Mikro Bizottság

1.) A Társulások azon tagjaiból (polgármestereiből) áll, mely tagok ezen többcélú társulási megállapodáson belül, e megállapodás mellékletét képező külön megállapodással a kistérségen belül az önkormányzatok egy, vagy több kötelező alapellátási feladatát, vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg.

2.) A mikro bizottság feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.

Eseti Munkabizottság

1.) A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és végrehajtására a kistérségi tanács munkabizottságot hozhat létre.

2.) A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.

Társulás Elnöke

1.) Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg titkos szavazással. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet.

2.) A Társulás elnöke képviseli a Társulást. Összehívja, és vezeti a Társulási Tanács üléseit. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el, külön határozatban foglalt helyettesítési rend szerint.

3.) Az elnök részletes feladatait és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

Társulás Elnökhelyettesei

A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére saját tagjai sorából elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. A Társulás elnökhelyetteseinek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

Munkaszervezet Vezetője

A Munkaszervezet vezetője a társulás székhelyén Tatabánya városban működő jegyző.

A Társulás Titkára

A Társulási Tanács által megbízott köztisztviselő, aki a Társulás munkájának előkészítéséért és döntéseinek végrehajtásáért felelős.

A Társulás munkaszervezete

1.) A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ellátandó feladatként meghatározott közszolgáltatások és a területfejlesztési feladatok ellátására közös szakmai munkaszervezetet működtetnek.

2.) A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település önkormányzata képviselő-testületének hivatala látja el.

3.) A hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:

- A Társulási Tanács üléseinek előkészítése,

- Folyamatos kapcsolattartás a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,

- A Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása.

4.) A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak számát.

5.) A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Tatabánya Város jegyzője gyakorolja.

6.) A munkaszervezet részletes feladatait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VI.

A Társulási Szervek működése

A Társulási Tanács ülései

1.) A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. A Társulási Tanács alakuló ülését a Többcélú Kistérségi Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze.

2.) Az 1.) pont szerinti szerv üléseit az elnök hívja össze, valamint összehívását bármely tag is kezdeményezheti a napirend megjelölésével.

3.) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Társulás bármely tagja – a napirend megjelölésével – indítványozza.

4.) Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére is.

5.) A Társulási Tanács összehívására, az ülés előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározására vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

6.) A Tanács üléseit az elnök távolléte és akadályoztatása esetén a kijelölt elnökhelyettes vezeti le.

A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

A Társulási Tanács tagjai a költségvetési hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.

7.) A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha a társulási tagok több mint fele jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.

8.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a társulási ülésen aláírásra kijelölt 2 társulási tag ír alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

9.) A Társulási Tanács ülése nyilvános.

A Társulási Tanács

 1. zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;
 2. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdekeket sértene.

10.) A Társulási Tanács, mint Kistérségi Területfejlesztési Tanács a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit és hozza döntéseit.

A Társulási Tanács döntései

1.) A Társulási Tanács döntése: határozat. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok számának a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.

2.) A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

A tagok szavazatainak száma

1.) A Társulási Tanács a tagokat megillető szavazatok mértékét a lakosság száma arányában határozza meg.

2.) A tagok szavazati jogosultságát az 1. számú függelék tartalmazza.

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

1.) Minősített többségű döntés szükséges:

- A Társulás tanácsa hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmondáshoz, vezetői megbízáshoz, illetve visszavonáshoz, fegyelmi eljáráshoz,

- 500 000,-Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi döntéshez,

- a Társulás éves költségvetésének meghatározásához,

- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához és ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

2.) A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok számának kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

3.) A többcélú kistérségi társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási tanács a megalakulást követő 3 hónapon belül fogadja el.

A Társulás más szerveinek ülései

a) A Tanács mikro-körzeti bizottsága, eseti munkabizottsága határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többségű szavazatával hoznak meg.

b) Az a) pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze. Összehívását a szervek bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti

c) A Társulás működésének részletes szabályait a Társulási Megállapodás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani. AZ SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási megállapodásban szabályozott kérdésekkel.

VII.

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Társulás tagjainak jogai

1.) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

2.) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

3.) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

4.) Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait, és információit.

5.) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.

6.) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

7.) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

8.) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.

9.) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére.

A Társulás tagjainak kötelességei

1.) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.

2.) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

3.) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

4.) A Társulás határozatainak végrehajtása.

5.) Befizetési kötelezettségek teljesítése.

6.) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.

VIII.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK PÉNZÜGYI FEDEZETE, VAGYONA

1.) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap létrehozását határozzák el.

2.) A közös pénzügyi alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon.

3.) A közös pénzügyi alap elősegíti:

- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását,

- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését,

- a települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb felhasználását.

4.) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet.

A pénzügyi alap forrásai

A működés költségeihez a résztvevő önkormányzatok lakosságuk számának arányában az alábbiak szerint járulnak hozzá:

1.) kötelező befizetés:

a) Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő népesség szám után számított 20 Ft/fő/év, összegű hozzájárulást fizet, amely évente az infláció mértékével emelkedik. Ezt minden évben, két részletben – az első részletet március 31-ig, a második részletet szeptember 30-ig kell befizetni a Tatabányai Kistérségi Alap számlájára. Az alap számlája Tatabánya Város Önkormányzat költségvetési elszámolásának alszámlája. A számla elnevezése: Tatabányai Többcélú Kistérségi Alap számlája. Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén azonnali beszedési megbízást – inkasszót – kell alkalmazni.

b) A feladat-ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.

A már működő társulási megállapodások alapján az abban érintett településéket, az ott meghatározott befizetési kötelezettség mindaddig terheli, amíg a Társulási Tanács erre vonatkozóan új döntését nem hozta meg. Azon települések, amelyek ezeket a feladatokat önállóan, nem társulási formában látták el – a Társulási Tanács döntésének meghozataláig – a többi településnél alkalmazott módón megállapított befizetési kötelezettséget teljesít.

2.) Saját elhatározáson alapuló befizetés:

A tagönkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatainak teljesítése érdekében.

3.) Egyéb:

- Állami támogatás, hozzájárulás,

- Állami pályázati forrás,

- Gazdálkodó, vagy más szerv által biztosított támogatás, vagy forrás,

- A Társulás vagyonának hasznosításából, vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,

- Az alapból kihelyezett összeg hozadéka.

Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami, vagy garantált 1 évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.

Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár.

A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettesei és a munkaszervezet Társulási Tanács által ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az ellenjegyzés jogát Tatabánya Város Polgármesteri Hivatala, mint gazdálkodó szerv, gazdálkodási előírásaiban meghatározottak szerinti személy gyakorolja.

A Társulás költségvetése

1.) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések elkészítését megelőzően éves költségvetést készít.

2.) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási tanács fogadja el.

3.) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács feladata. Ennek körében a Tanács:

- Meghatározza a befizetések összegét, idejét,

- Gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről,

- Az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza,

- Meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat,

- Elbírálja a konkrét támogatási igényeket,

- Odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,

- Dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszatérítendő támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételeit és szabályait,

- Pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

4.) A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös célú kiadásokról, az alap teljes működéséről.

5.) A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök és a munkaszervezet vezetője gyakorolhatja együttesen.

6.) A Társulás nevében az elnök egyszemélyben (kivéve banki ügyek), önállóan jogosult aláírni, oly módon, hogy a Társulás kézzel, vagy géppel írt, előre előnyomott, vagy nyomtatott alábbi megnevezés fölé:

TATABÁNYAI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

a saját nevét írja, a hiteles aláírási címpéldánnyal egyezően.

A kiadmányozási jog átadására vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

IX.

A VAGYON FELOSZTÁSA A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSEKOR

1.) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.

2.) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.

3.) A felosztás elvei a következők:

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.

4.) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

5.) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.

6.) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

X.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK KILÉPÉSE ESETÉN A VAGYONI KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

1.) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

2.) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg a fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.

3.) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl.: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete az elfogadásáról határozattal döntött.

2.) A Társulási Megállapodás mellékletei:

- 1. sz. melléklet: A Társulás vagyona

- 2. sz. melléklet: A tagnyilvántartás

3.) A Társulási Megállapodás függelékei:

- 1. sz. függelék: Szavazati arányok és lakosságszámok

- 2. sz. függelék: Rendelkezés a pecsétről

- 3. sz. függelék: Azonosító adatok

- 4. sz. függelék: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának intézményei

- 5. sz. függelék: Társuláshoz tartozó költségvetési szervek felsorolása, a 3500 fő lakosságszám települési, valamint megyei önkormányzatok költségvetési szervei nélkül

4.) A társuló önkormányzatok rögzítik, hogy ezen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.

5.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Tatabánya, 2008.

 

 

ZÁRADÉK

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el:

 

Gyermely Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Héreg Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Környe Község Önkormányzata /2008. (. .) sz. határozata

Szárliget Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Szomor Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Tarján Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Tatabánya Város Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Várgesztes Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

Vértessomló Község Önkormányzata /2008. (. .) sz. határozata

Vértesszőlős Község Önkormányzata /2008. (..) sz. határozata

 

Aláírások:

Gyermely Község Önkormányzata

Sáros György Dr. Borbíró Ibolya

polgármester körjegyző

Héreg Község Önkormányzata

Dékán János Szíjj Judit

polgármester körjegyző

Környe Község Önkormányzata

Beke László Orlovits Tímea

polgármester jegyző

Szárliget Község Önkormányzata

Andráska Gyula Dr. Sisa András

polgármester jegyző

Szomor Község Önkormányzata

Nagy György Sámson Istvánné

polgármester jegyző

Tarján Község Önkormányzata

Jelli János Borsné Tolnai Mária

polgármester jegyző

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bencsik János Dr. Bene Magdolna

polgármester címzetes főjegyző

Várgesztes Község Önkormányzata

Menoni Gabriella Dr. Jónás Béla

polgármester jegyző

Vértessomló Község Önkormányzata

Hartdégen József Szennay István

polgármester jegyző

Vértesszőlős Község Önkormányzata

Dr. Nagy Sándor Baudentisztl Péter

polgármester jegyző

 

1. sz. melléklet

 

A társulás induló vagyona:

 

1.) A tagönkormányzatok által 2005. január 28. napjáig a Tatabányai Többcélú Kistérségi Alap számlájára – amely Tatabánya Város Önkormányzat költségvetési elszámolásának alszámlája – teljesített befizetések.

 

2.) A befizetés alapja a tagönkormányzatok költségvetésében szereplő tervezett népességszám után számított 20 Ft/fő/év tárgyévre arányosított összege.

 

3.) A befizetés összege tagönkormányzatonként a következő

 

Önkormányzat megnevezése,

székhelye

Befizetendő évi

összeg

Gyermely Község Önkormányzata

2821 Gyermely, Petőfi tér 1.

26 560

Héreg Község Önkormányzata

2832 Héreg, Fő u. 84.

21 300

Környe Község Önkormányzata

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

92 220

Szárliget Község Önkormányzata

2067 Szárliget, István u. 49.

43 160

Szomor Község Önkormányzata

2822 Szomor, Vörösmarty u. 3.

21 680

Tarján Község Önkormányzata

2831 Tarján, Rákóczi F. u. 39.

53 880

Tatabánya Város Önkormányzata

2801 Tatabánya, Fő tér 6.

1 451 800

Várgesztes Község Önkormányzata

2824 Várgesztes, Arany J. u. 69.

10 820

Vértessomló Község Önkormányzata

2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 63.

27 040

Vértesszőlős Község Önkormányzata

2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.

54 600

Összesen:

1 803 060


2. sz. melléklet

 

Önkormányzat megnevezése,

székhelye

Belépés időpontja

Befizetendő évi

összeg

Szavazati arány

Tagság

megszűnésének

időpontja

Gyermely Község Önkormányzata

2821 Gyermely, Petőfi tér 1.

2005. április 20.

26 560

3,8 %

Héreg Község Önkormányzata

2832 Héreg, Fő u. 84.

2005. április 20.

21 300

3 %

Környe Község Önkormányzata

2851 Környe, Alkotmány u. 2.

2005. április 20.

92 220

13 %

Szárliget Község Önkormányzata

2067 Szárliget, István u. 49.

2005. április 20.

43 160

6,1 %

Szomor Község Önkormányzata

2822 Szomor, Vörösmarty u. 3.

2005. április 20.

21 680

3,1 %

Tarján Község Önkormányzata

2831 Tarján, Rákóczi F. u. 39.

2005. április 20.

53 880

7,7 %

Tatabánya Város Önkormányzata

2801 Tatabánya, Fő tér 6.

2005. április 20.

1 451 800

50 %

Várgesztes Község Önkormányzata

2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.

2005. április 20.

10 820

1,6 %

Vértessomló Község Önkormányzata

2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 63.

2005. április 20.

27 040

3,9 %

Vértesszőlős Község Önkormányzata

2837 Vértesszőlős, Tanács u. 59.

2005. április 20.

54 600

7,8 %

 

1. számú függelék

Szavazati arányok és lakosságszámok:

 

Összes szavazat: 1 000

 

 

település

lakosságszám (fő)
[2004. október 13.]

szavazatszám

szavazati arány

Gyermely

1 328

38

3,8 %

Héreg

1 065

30

3 %

Környe

4 611

130

13 %

Szárliget

2 158

61

6,1 %

Szomor

1 084

31

3,1 %

Tarján

2 694

77

7,7 %

Tatabánya

72 590

500

50 %

Várgesztes

541

16

1,6 %

Vértessomló

1 352

39

3,9 %

Vértesszőlős

2 730

78

7,8 %

Összesen

90 153

1 000

100 %

 

 

A szavazati arányokat 4 évente felül kell vizsgálni.

 

 

 

2. számú függelék

 

A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása I. 5. pontjában rendelkezik a Társulás bélyegzőjéről.

 

A Társulásnak két darab bélyegzője van, melynek tárolásáról Almásiné Rabi Katalin kistérségi gazdasági ügyintéző és Boross Gabriella kistérségi menedzser gondoskodnak.

3. számú függelék

Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás azonosító adatai:

Hivatalos megnevezése: Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás

Rövidítése: TTT

Székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Szerv típusa: Költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó jogi személy

PIR-azonosító száma: 388409000

Adószám 1-8 poz.: 15388409

TEÁOR száma: 7511

Gazdálkodási forma kód: 366

KSH megye száma: 11

KSH kód: 1100037

 

4. számú függelék

 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYEI

Sorsz.

Intézmény megnevezése

Önálló

Részben önálló

Gyermekkert Óvoda

x

 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

 

x

Városi Könyvtár

x

 

Mikes Kelemen Felnőtt- és Ifjúsági Gimnázium

x

 

Lila Óvoda

x

 

Kodály Zoltán Általános Iskola

x

 

Bolyai János Általános Iskola

x

 

Ságvári E. Óvoda

x

 

Alsógallai József Attila Művelődési Ház

 

x

10.

Kertvárosi Bányász Művelődési Ház

x

 

11.

Széchenyi István Művelődési Ház

 

x

12.

Bánhidai Puskin Művelődési Ház

 

x

13.

Tb. Város Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság

x

 

14.

Mésztelepi Óvodai Egység

Telephely (Gyermekkert Óvoda)

15.

Turul Óvoda

 

x

16.

ESZI (Kistérség)

x

 

17.

József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

 

x

18.

Kossuth Lajos Általános Iskola

Telephely (Fellner szakközépiskola)

19.

Ságvári Endre Általános Iskola

 

x

20.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

 

x

21.

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola

x

 

22.

Árpád Gimnázium

x

 

23.

Bárdos László Gimnázium

x

 

24.

Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium

x

 

25.

Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola

x

 

26.

Egészségügyi és Szociális Alapellátó

x

 

27.

Éltes Mátyás EGYMI, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

x

 

28.

Széchenyi István Általános Iskola

x

 

29.

Jókai Mór Általános Iskola

 

x

30.

Fellner Jakab Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakiskola

x

 

31.

Erkel Ferenc Zeneiskola

x

 

32.

Tatabányai Városi Levéltár

x

 

33.

Váci Mihály Általános Iskola

 

x

34.

Jászai Mari Színház, Népház

x

 

35.

Móra Ferenc Általános Iskola

 

x

36.

Herman Ottó Általános Iskola

 

x

37.

Sárberki Általános Iskola

x

 

38.

Dózsa György Általános Iskola

x

 

39.

Bánki Donáth Szakközépiskola

Telephely (Péch Antal Szakközép.)

40.

Középfokú Kollégium

 

x

41.

Óvárosi Bölcsőde

 

x

42.

Kertvárosi Bölcsőde

 

x

43.

Dózsakerti Bölcsőde

 

x

44.

Sárberki Bölcsőde

 

x

45.

Módszertani Bölcsőde

 

x

46.

Micimackó Óvoda

 

x

47.

Kodály Zoltán Óvoda

 

x

48.

Kertvárosi Óvoda

 

x

49.

Móra Óvoda

 

x

50.

Sárberki Óvoda

 

x

51.

Felsőgallai Óvoda

 

x

52.

Arany Óvoda

 

x

53.

Dózsakerti Óvoda

 

x

54.

Szivárvány Óvoda

telephely

55.

Réti utcai Óvoda

telephely

56.

Alsógallai Óvoda

telephely

57.

Jókai Óvoda

telephely